Author News

آزادی، همبستگی و دمکراسی
دیدگاه ها

آزادی، همبستگی و دمکراسی

فرزین خوشچین دربارۀ آزادی، همبستگی و دمکراسی آزادی را بسیاری کوشیده اند از نقطه نظرهای گوناگونی تعریف کنند. بطور کلی می توان گفت، آزادی به دو گونه است: آزادی فردی و آزادی اجتماعی. ...

زادروز کارل مارکس بر همه خجسته باد
دیدگاه ها

زادروز کارل مارکس بر همه خجسته باد

5 مه زادروز کارل مارکس بر همه خجسته باد فردریش انگلس کارل مارکس چاپ شده در سالنامۀ «فولکس-کالِندِر» در سال 1878 در براونشویگ ترجمه از جلد 19 آثار به روسی فرزین خوشچین فردریش انگلس ...

نیروی کار، دارایی ملی است
دیدگاه ها

نیروی کار، دارایی ملی است

فرزین خوشچین نیروی کار، دارایی ملی است با درود بر نیروی کار و زحمتکشان! در تاریخ اقتصاد سیاسی می بینیم، که کشورهای اسپانیا و پرتقال، پیشتازان کشف و غارت قارۀ آمریکا، همۀ تلاش خودشا...

جايزه برای آشوب آفرينان
دیدگاه ها

جايزه برای آشوب آفرينان

فرزين خوشچين جايزه برای آشوب آفرينان و ويرانگران دمکراسی از سوی کشورهای دمکراتيک در خبرها آمده است، که کورت وسترگارد، کاريکاتوريست تصاوير پيامبر اسلام، "جايزه آزادی و آينده ‌‌‌‌‌‌‌...

کاریکاتوریسم و پرووُکاتوریسم
دیدگاه ها

کاریکاتوریسم و پرووُکاتوریسم

  فرزین خوشچین کاریکاتوریسم و پرووُکاتوریسم پیشگفتار باری دیگر موج فاناتیسم مذهبی و پرووُکاتوریسم  در اروپا، و اینبار در سوئد چندین شهر را فراگرفته و آتش سوزی و درگیری با نیرو...

دربارۀ بحران کنونی مارکسیسم / گ.و.پلخانوف
دیدگاه ها

دربارۀ بحران کنونی مارکسیسم / گ.و.پلخانوف

شناخت فلسفی از دیدگاههای سوسیال-دمکراتهای اروپایی برای نگاه نوین امروز ما دارای اهمیت است....

پایه های اندیشۀ حزبی و صنفی-2
دیدگاه ها

پایه های اندیشۀ حزبی و صنفی-2

باید به یاد داشته باشیم، که سندیکا، نهادی دمکراتیک برای همۀ شهروندان، بدون در نظر داشتن دین، زبان، قومیت و ... است، که برای به دست آوردن حقوق صنفی زحمتکشان فعالیت می کند. از این رو...

پایه های اندیشۀ حزبی و صنفی-1
دیدگاه ها

پایه های اندیشۀ حزبی و صنفی-1

لنینیسم، نه تنها مارکسیسم را «تکامل» نداد، بلکه در همۀ زمینه ها، از جمله در زمینه های فعالیت حزبی و فعالیت سندیکایی، دقیقا برعکس رفتار می کرد ه و همین نیز درجا زدن، فساد و شکست جن...