سوسیال دموکراسی مقالات و کتابها

راه سوم؛ باز سازی سوسیال دموکراسی

3rd Way- Antony Gidz Farsi- Translationراه سوم

باز سازی سوسیال دموکراسی؛

نوشته آنتونی گیدنز

ترجمه منوچهر صبوری کاشانی

کتاب راه سوم، در واقع تئوری باز سازی حزب کارگر انگلستان بود که توسط تونی بلیر کابین دولت او به حزب معرفی شد. خواند این کتاب که توسط آقای صبوری اشانی ترجمه شده است را به شما توصیه میکنیم.

لطفا بر روی لینک  آن کلیک زندید.sd-party.com/…/3rd-Way-Antony-Gidz-Farsi-Translation.pdf

با مهر

سوسیال دموکراسی برای ایران