برنامه های پیشنهادی سوسیال دموکراسی

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای کار، ثریا ندیمپور

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای کار

ثریا ندیم پور

اکنون جامعه ایران با بیکاری گسترده ای  دست به گریبان است. بیکاری، فقر، فحشا و جرایم اجتماعی در جامعه بیداد میکند. جوانان که ثروت یک مملکت بحساب میایند و میتوانند با دانش و نیروی کارشان باعث رشد اقتصادی جامعه باشند از بیکاری رنج میبرند. اختلاف طبقاتی و بی قانونی در بازار کار، جامعه را به شدیدترین وجه درمسیر یک رکود اقتصادی- اجتماعی قرار داده است.

افراد شاغل چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از امنیت شغلی محرومند و در این رابطه زنان بدلیل وجود آپارتاید جنسی ونگرش ارتجاعی مذهبی حاکم بر جامعه از تبعیض سه گانه برخوردارند.

نبودِ سیستم های درست کاری و نیز نبودِ اتحادیه ها و سندیکاهای واقعی کارگران و کارمندان باعث ایجاد فضای ناسالم و غیر انسانی در محیط کار شده و عملاً کار در ایران از کیفیت و بازدهی مورد نیاز جامعه برخوردار نمیباشد.

آنچه که امیدوار کننده است وجود نیروی جوان فعال است که علیرغم عدم امید شان به بازار کار از پتانسیل بالایی برا ی ادامه تحصیل برخوردار هستند.

داشتن کار مهمترین اتفاقی است که در زندگی هر انسانی رخ میدهد. آرزوی هر انسانی است که بتواند مستقللاً زندگی اش را از نظر اقتصادی اداره کند و در رشد خود و جامعه اش سهیم باشد.

جامعه ای از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد میکند که شهروندانش شغلی متناسب با تحصیلات،  تخصص، علائق و توانایی شخصی خود داشته باشند.

ما سوسیال دموکرات ها معتقد هستیم رهایی شهروندان از فقر و نابسامانی اجتماعی و ایجاد امنیت و همبستگی اجتماعی در گرو ایجاد کاردر پهنه های مختلف اجتماعی است.

وجود سندیکاهای کارگری و کارمندی، بطور کلی اتحادیه های دستمزدبگیران به منظورتاثیر روی محیط کار و روند تولید، و دستمزد از ملزومات یک جامعه دموکراتیک است. همچنین برای ایجاد امنیت شغلی حقوق بگیران قراردادهای عمومی تصویب شدۀ مورد توافق میان کارفرما و گیرنده کار ضروری میباشند. حقوق بگیران چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی باید از بیمه بیکاری برخوردار باشند.

قوانین کار باید بر اساس منشور قوانین کار بین المللی بازنویسی شوند. قوانین تصویب شده شامل تمام شهروندانی که در ایران زندگی می کنند و مالیات میدهند، می شود. براساس منشور قوانین کار
بین الملل کار کودکان غیرقانونی است.

بر اساس ارزش های بنیانی سوسیا ل دموکراسی بهره مندی زنان و مردان در تمام پهنه های اقتصادی اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی باید یکسان باشد. وجود زنان در تمام رشته های کاری و نیز برابری آنها با مردان در پست های کلیدی و ارگان های رهبری جزء خواست و اهداف سوسیال دموکرات ها است.

برنامه عملی سوسیال دموکرات ها برای ایجاد کار

۱بخش عموی (دولت مرکزی و شهری) از طریق توسعه خدمات اجتماعی از جمله، ایجاد خانه سالمندان وخدمات مربوط به آن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مهد کودک، توسعه راه ها، وخانه سازی وسایر امور مربوط به خدمات اجتماعی ایجاد کار خواهد کرد.
۲سرمایه گذاری دولت درایجاد شرکت های کوچک و بزرگ غیر انتفاعی برای ایجاد کار برای شهروندان با درجه تحصیلی پائین.
۳توسعه صنعت توریسم در تمام نقاط کشور به منظور ایجاد کار.
۴. ایجاد تسهیلاتی برای سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در تمام کشور.
۵. ایجاد تسهیلاتی در جهت کمک به ایجاد شرکت های خصوصی کوچک.
۵. ایجاد تسهیلاتی برای ورود زنان خانه دار به بازار کار.
۶توسعه تولیدات کشاورزی و مدرنیزه کردن صنایع کشاورزی، آموزش کشاورزان در زمینه محیط زیست پهنه دیگری از ایجاد کار برای کسانی که در رشته های کشاورزی و محیط زیست تحصیل نموده اند، میباشد.
۷توسعه صنایع دستی درتمام مناطق ایران.
۸. غیر قانونی کردن کار کودکان .
۹. ایجاد کار تابستانی برای جوانان دبیرستانی توسط دولت شهری.

 اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟

در یک جامعه دمکراتیک که به روش غیرمتمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی خط و خطوط کلی را برای ایجاد کار و حق وحقوق بیکاران تعین میکند وخود در مقابل پارلمان مرکزی جوابگواست. دولت مرکزی سیاست خود را در مورد ایجاد کاراز طریق اداره کار که یک ارگان سراسری است، پیاده میکند.

پارلمان و دولت شهر مسئولیت پیشبرد اهداف کلی دولت مرکزی در مورد ایجاد کار و نیز بررسی وضعیت جویندگان کار و نیازهای منطقه را دارد. دولت شهر سیاست های خود را از طریق اداره کار شهری پیاده میکند. در راس این اداره ارگان رهبری- سیاسی  که متشکل از نمایندگان مردم و منتخب پارلمان شهر هستند، می باشد.

اداره کار شهر موظف است سالانه گزارش کاملی از وظعیت بیکاران در گروه های مختلف زنان، مردان و جوانان و نیز بودجه مصرف شده را در اختیار پارلمان شهر قرار دهد.
چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط ارگان بازرسی پارلمان شهر قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرارمیگیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرار میگیرد

ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و منتخب پارلمان شهرمیباشد.

ثریا ندیم پور

2019-10-05