سوسیال دموکراسی مقالات و کتابها

ایدئولوژی و قدرت - نوام چامسکی

با دورد به شما دوستاران سایت سوسیال دموکراسی برای ایران

کتاب  ایدئولوژی و قدرت – نوام چامسکی را به شما گرامیان توصیه میکنیم.

با مهر

مدیریت سایت