Category News

!در باره ما
اسناد

!در باره ما

2020-09-02 هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران ما جمعی از کنشگران سیاسی بر این باوریم که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تنها راه دستیابی به آزادی، استقلال، جدایی دین و تفکرات مطلقگرایا...

ما که هستیم؟
اسناد

ما که هستیم؟

هوادران سوسیا ل دموکراسی برای ایران                                                                    2020-09-02م برای پیشرفت پایدار کشور از نظر اقتصادی، سیاسی ‌و اجتماعی وجود ازا...

!چارچوب باورنامه ما
اسناد

!چارچوب باورنامه ما

2020-09-10          هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران چارچوب باورنامه برای پیشرفت یک کشور از نظر اقتصادی، سیاسی ‌و اجتماعی و امکان تعیین مسیر زندگی و رشد و شکوفایی برای شهروندان،...