برنامه های پیشنهادی سوسیال دموکراسی

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش، ثریا ندیمپور

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش

ثریا ندیم پور

آموزش و پرورش پایه اساسی رشد جامعه از نظر فرهنگی،اجتماعی،سیاسی واقتصادی است.

رشد اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای در گرورشد دانش شهروندان آن جامعه است. این رشد و شکوفایی هنگامی تحقق می پذیرد که سیستم آموزشی بر پایه آخرین داده های علمی در سطح جهانی و مبتنی بر سه پایه دمکراسی، سکولاریسم، و حقوق بشر باشد.

در شرایط کنونی ایران اقتصاد خانواده به عامل تعین کننده برای آموزش، انتخاب مدرسه ، ادامه تحصیلات دانشگاهی در جامعه تبدیل شده است. بهمین دلیل فرزندان کارگران و سایر بخش های محروم جامعه از یک حق طبیعی که همانا کسب دانش است محروم میشوند. این پدیده باعث به هرز رفتن توانایی بخش مهمی از جامعه شده است که خود در تخریب اقتصاد جامعه نقش دارد.

آموزش در ایران امروز بدلیل حکومت دینی از دالان شتشوی مغزی میگذرد ونقش ویرانگرانه روانی ومعرفتی ببار آورده است. تفکر آپارتاید جنسی که در کتاب های آموزشی به خوبی دیده میشود یکی از موارد این آموزش غلط است که نقش زن را در جامعه در چارچوب خانه داری تعریف می کند.

ما سوسیال دموکرات ها که به برابری حقوق اجتماعی انسان ها اعتقاد داریم بر این باوریم که کسب علم و دانش حق مسلم هر شهروند است و کسب دانش نباید وابسته به امکانات مالی و یا محل زندگی فرد باشد. بنابراین باید دانش آموزی که در دورترین روستاها زندگی میکند و دانش آموزی که در پایتخت زندگی می کند به یکسان از امکانات سیستم آموزش و پرورش بهره مند باشند. علاقه فرد برای تحصیل باید تعین کننده باشد نه امکانات مالی خانواده اش. برای جامع عمل پوشاندن به چنین هدفی ما سوسیال دموکرات ها خواهان آموزش رایگان از مهد کودک تا دانشگاه هستیم. ما معتقد هستیم که سیستم آموزشی نباید وسیله ای برای سودآوری باشد.

در دنیای پیشرفته امروزی، ارتباطات بر اثر رشد دستگاه های ارتباط جمعی و نیز جهانگیر شدن اینترنت بسیار ساده انجام میگیرد. پیش شرط توانایی رقابت در تولید و نیز بدست آوردن بازارهای داخلی و خارجی برای فروش کالاهای ایرانی داشتن نیروی کار متخصص و متعهد است. بنابراین سیستم آموزشی ایران باید بتواند با سیستم آموزشی کشورهای پیشرفته رقابت کند. لازمۀ دستیابی به این هدف مدرنیزه کردن سیستم آموزشی، تربیت کادر آموزشی توانا، مهیا کردن امکانات تحصیلی برای همه شهروندان در تمام نقاط کشورو ایجاد ارتباط وهمکاری با دانشگاه های معتبردنیا است.

تدریس دستآوردهای تاریخی, لائیسیته, همبستگی و همچنین تدریس ارزش های بنیانی دمکراسی از جمله برابری انسان ها، برابری زن و مرد، آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی دین و نیز حفاظت از محیط زیست و حیوانات و متوقف کردن تخریب محیط زیست بدست انسان باید جزء دروس اجباری در سرار کشور در تمام سطوح آموزشی باشند.

فرهنگ سازی در پهنه های ذکر شده در سطح وسیعی توسط ارگان های ارتباط جمعی و نیز دیگر ارگان های مردمی صورت خواهد گرفت. بیسوادی در ایران باید به صفر برسد.

زبان فارسی، زبان مشترک در سراسرایران خواهد بود. دولت های شهری موظف به فراهم ساختن امکان تدریس زبان مادری میباشند.

امکانات آموزشی به یک نسبت بین دختر و پسر و زن و مرد تقسیم خواهد شد.

برنامه عملی سوسیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش

۱. ایجاد فضای مناسب، مشوق و پشتیبان برای کودکان و دانش آموزان از طریق آموزش و تغذیه رایگان برای همه از مهد کودک تا دیپلم.

۲. ساختن مدارس مدرن با رعایت سیستم پیشرفته محیط زیستی و مجهز نمودن آن به سیستم قوی اینترنتی و آزمایشگاه های مدرن در سراسر کشور.

۳. مجهز نمودن دانش آموزان به کامپیوتر در تمام دوره دبیرستان.

۴. پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان در دوره دبیرستان ( از بودجه دولت مرکزی).

۵. تقویت شوراهای دانش آموزی وامکان تاثیر این شوراها در مسائل مربوط به شیوه وپیشبرد امور آموزش.

۶. پرداخت وام تحصیلی در دوران دانشجویی، تقویت شوراهای دانشجویی و نقش آنها در مسائل مربوط به دانشگاه.

۷. ایجاد امکانات مالی برای بزرگسالان برای ادامه تحصیل و یا تغیر رشته تحصیلی.

۸. ایجاد کلاسهای مبارزه با بی سوادی در تمام مناطق کشور.

۹. ایجاد تسهیلات آموزشی برای کادر آموزشی در حین خدمت.

اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟

در یک جامعه دموکراتیک که به روش غیرمتمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی با توجه به قوانین مصوبه پارلمان مرکزی، سیاست های برنامه ای بلند مدت و کوتاه مدت خود را در مورد آموزش و پرورش تعیین میکند و در مقابل پارلمان مرکزی جوابگو است. دولت مرکزی مسئولیت دانشگاه ها و مدارس عالی را دارد.

پارلمان شهر با توجه به نیاز های مشخص شهر در زمینه آموزش و پرورش، مصوبه هایی را به تصویب میرساند. دولت شهرموظف است ضمن پیشبرد برنامه دولت مرکزی مصوبه های پارلمان شهررا نیز پیش ببرد ودر مقابل آن جوابگو باشد. مسئولیت اداره مهد کودک ها، آموزش پیش دبستانی، مدارس، دبیرستان ها، مدارس بزرگسالان و تامین امکانات لازمه برای تدریس زبان مادری و همچنین پیشبرد سایر خواست های خاص شهر را در زمینه آموزش و پرورش بعهده دولت شهر
است. پیشبرد برنامه های دولت شهر در زمینه آموزش و پرورش را اداره آموزش و پرورش شهر بعهده دارد. در رأس این اداره یک ارگان سیاسی متشکل نمایندگان احزاب مختلف است. افراد این ارگان منتخب پارلمان شهرهستند.

بودجه آموزش و پرورش شهر از مالیات مردم شهر تامین می شود و میزان آن را پارلمان شهر تعین میکند.

اداره آموزش و پرورش شهر موظف است سالانه گزارش کاملی از عملکرد ارگان آموزشی از نظر کیفیت کار و چگونگی استفاده از بودجه را دراختیار پارلمان شهرقرار دهد چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط  ارگان بازرسی پارلمان شهر قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرارمیگیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرار خواهد گرفت.

ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و منتخب پارلمان شهرمیباشد.

 ثریا ندیم پور

2019-09-24