برنامه های پیشنهادی

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان، ثریا ندیمپور

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

ثریا ندیم پور

سلامت جسمانی و روانی مردم به عنوان یکی ازمعیارهای مهم توسعه اجتماعی پایدار، نقش اساسی در تحقق زندگی ای شاد، پویا و خلاق دارد، و نیزعاملی ضروری و بنیادین در رفاه اجتماعی، تولید و پیشرفت جامعه است. دریک نظامِ سوسیال دموکرات به دلیل چنین اهمیت و جایگاهی ست که شهروندان کشورازحق برابر دراستفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردارند و این خدمات به یکسان در دسترس همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان قرار    می گیرد.

در جامعه کنونی ایران بهداشت ودرمان به یک پهنه اقتصادی سود آور تبدیل شده است .امکان
بهره مندی از بهداشت و درمان ارتباط مستقم با بودجه شهروند دارد. شواهد نشان میدهد که بخش عظیمی از مردم ایران بدلیل نداشتن امکانات مالی از درمان مورد نیازخود محروم می باشند. این امر باعث شده که طبقه تهی دست برای معالجه بیماران اشان دست به دامان دعا نویسان شوند و یا به روش های سنتی روی آورند.

در ایران امروز هیچ برنامه ای برای پیشگیری امراض، کنترل کیقیت خدمات پزشکی و بطور کلی بهداشت ودرمان وتسهیل بهره مندی یکسان شهروندان از درمأن، وجود ندارد.

ما سوسیال دموکرات ها بر این باور هستیم که سیستم بهداشت و درمان نباید خصوصی باشد این بدین معنا است که میزان نیاز هر شهروند برای استفاده ازخدمات درمانی جامعه باید تعین کننده باشد

نه امکان مالی ویا محل زندگی او.

خدمات درمانی نباید تابع نوسانات کالا در بازار آزاد باشد دولت باید روی قیمت داروها و کیفیت آنها کنترول داشته باشد.

امر پیشگیری، فرهنگ سازی در زمینه های مختلف از جمله بهداشت و تغذیه سالم از الویت های برنامه ما در خصوص بهداشت و درمان میباشد.

برای پائین آوردن آسیب پذیری انسان ها و همزمان شکوفایی جامعه وجود یک سیستم پیش گیری درمانی از ملزومات است. وجود چنین سیستم پیش گیری درمانی خود نیزدر پائین نگه داشتن هزینه های جامعه نقش ایفا خواهد نمود.

ما سوسیال دموکرات ها معتقد هستیم که همه شهروندان باید از سیستم درمانی بسیار مدرن و با کیفیت بالا برخوردار باشند.

داشتن یک سیستم درمانی مدرن با کیفیت بالا مستلزم امکان دسترسی به دستگاه های مدرن پزشکی، ارتباط تنگاتنگ مراکز درمانی با مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و امکان تبادل نظر بین مراکز درمانی کشور با مراکز درمانی کشور های مدرن، می باشد.

شهروندان باید در هر نقطه ایران که به پزشک مراجعه می کنند امکان دسترسی به پرونده پزشکی خود را داشته باشند.

برنامه عملی سوسیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان

۱. تقسیم عادلانه خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور.

۲. غیر انتفاعی شدن خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور.

۳. ایجاد مراکز بهداشت و درمان (درمانگاه های محلی) در محلات.

۴. ایجاد بیمارستان های مجهز به مدرن ترین و مجهزترین دستگاه های پزشکی.

۵ .تقسیم عادلانه تخصص های ویژه درمانی بین بیمارستان های مختلف در سراسر کشور ومجهز شدن این بیمارستان ها به باند های هلیکوپتر برای رساندن بیماران اورژانسی در نقاط دور دست.

۶. ایجاد پرونده های پزشکی دیجیتالی برای شهروندان در تمام نقاط ایران.

.پرونده پزشکی دیجیتالی امکان دسترسی بیماران را به پرونده  پزشکی خود در هر نقطه ای از ایران را فراهم می کند.در نتیجه پزشکان امکان دسترسی به پرونده پزشکی تمام شهروندان را در سراسر ایران خواهند داشت.

۷. ایجاد ساختمان های خدمات بهداشتی و درمانی طبق آخرین استاندارد های جهانی از نظر ساختمان سازی ورعایت استاندارد های محیط زیستی درپروسه ساختن آن ها.

۸. مراکز درمانی باید بموقع شهروندان را دعوت به معاینات پزشکی در رابطه با بیماری هایی که در صورت امکان تشخیص بموقع میتوان از رشد آن ها جلوگیری نمود، نماید.

۹. ایجاد هتل های وابسته به بیمارستان ها برای اقامت همراه بیماران ساکن نقاط دور دست.

اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟

در یک جامعه دمکراتیک که به روش غیرمتمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی خط و خطوط کلی را در پهنه بهداشت و درمان تعین می کند ودر مقابل پارلمان مرکزی جوابگو است.

در سطح استان، پارلمان استان بالاترین ارگان مسئول خدمات بهداشت و درمان میباشد. افراد این پارلمان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. این افراد طبیعتاً نمایندگی احزاب مختلف را مینمایند. این پارلمان از بین افراد خود اعضای دولت استان و محدوده مسئولیت های آنان را تعین مینماید.

بهداشت و خدمات درمانی زیر نظر دولت استان عمل مینماید. دولت استان ضمن پیشبرد سیاست کلی دولت مرکزی در زمینه بهداشت و درمان موظف است مصوبات پارلمان استان را که با توجه به نیاز های بهداشت و درمان در سطح استان گرفته شده است را اجراء نماید. از مهمترین نکات مثبت این سیستم این است که مسئولین از نزدیک در جریان روزمره مسائل و نیازهای بهداشت و درمان منطقه قرار دارند.

تصمیم گیری نهایی در مورد  چگونگی تقسیم بودجه بهداشت و درمان، ساختمان سازی مراکز درمانی و تعین تعداد پرسنل لازمه در چارچوب اختیارات دولت استان میباشد.

بخش مهمی از هزینه خدمات بهداشت و درمان ازمالیات شهروندان استان تامین میشود و بخش دیگر بعهده دولت مرکزی است.

دولت استان موظف است سالانه گزارش کاملی از کیفیت خدمات درمانی استان، نیازمندی های آن، نحوه استفاده از بودجه بهداشت و درمان و نیز همکاری های مشترک درسطوح کشوری و بین المللی

را به پارلمان استان ارائه نماید. چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط ارگان بازرسی پارلمان استان قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرارمی گیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرارمی گیرد.

ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف است که توسط پارلمان استان انتخاب میشوند.

ثریا ندیم پور

2019-12-27