برنامه زنان برنامه های پیشنهادی زنان

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای زنان، ثریا ندیمپور

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای زنان

 

ثریا ندیم پور

برابری جنسیتی وفمنیسم از ارزشهای بنیادی سوسیال دمکراسی مدرن میباشند. زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند وباید از نیمی از قدرت در تمام ارگان های تصمیم گیری برخوردار باشند.

جامعه امروز ایران یک جامعه ای طبقاتی است.در این جامعه زنان نه تنها بدلیل عدم امکان حضور فعال در بازار کار جزء طبقه ضعیف جامعه به حساب می آیند، بلکه بدلیل فرهنگ مردسالارانه و عقب مانده و همچنین ارتجاعی اسلامی به وسیله ای برای خدمت به مردان تبدیل شده اند. زنان در واقع نه تنها قربانی نابرابری ناشی از جامعه طبقاتی هستند بلکه قربانی فرهنگ ارتجاعی  ناشی از حکومت دینی نیز می باشند. این ستم چندگانه مانع از حضور فعال زنان در بازارکار و اخذ شغل های کلیدی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شده است.

جمهوری اسلامی اساساً باز پس گرفتن حقوق مدنی زنان را به وسیله ای برای هویت دادن به سیستم حکومتی خود تبدیل نموده است. حکومت ارتجاعی مذهبی بخود اجازه میدهد در خصوصی ترین مسائل زنان از جمله پوشش، حق کورتاژ، حق طلاق، امکان خروج از کشور و حتی انتخاب جای نشستن در ورزشگاه ها دخالت کند.

زنان در جامعه از نظرقانون جمهوری اسلامی نصف مردان ارث می برند وجان اشان از نظر ارزشی نصف ارزش جان مردان براورد شده است.

دربازار کار زنان با تحصیلات برابر با مردان در رده شغلی پایین تر از مردان قرار میگیرند و حقوق ماهانه کمتری از مردان دریافت می دارند.

زنان بطور کلی از نظر کاری بدون در نظر گرفتن تعلقات طبقاتی همگی در یک مسئله نیز مشترک هستند وآن اینکه در مقابل کارهای روزانه خانه داری و نگهداری از فرزندان موقع مریضی ونیز پرستاری از پدر بزرگ و مادر بزرگ در دوارن کهولت آن ها، دستمزدی دریافت نمی کنند. در نتیجه این بخش از کار زنان شامل بیمه درمانی و یا بازنشستگی نمی شود. حتی زنانی که از طریق خود فروشی (غیر انسانی ترین کار) درتامین اقتصاد خانواده نقش دارند نه تنها از بیمه های اجتماعی ما نند سایر کارمندان محروم هستند بلکه مورد تحقیر و سرزنش جامعه نیز قرار میگیرند!

ما سوسیال دموکرات ها بر این اعتقاد هستیم که زنان چه در شهر ها و چه در روستا ها باید از تمام حقوق مدنی یکسان با مردان بهره مند باشند . زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند در نتیجه در پهنه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی باید نیمی از قدرت را داشته باشند.

برای رسیدن به چنین هدفی لازم است  قانون اساسی جدید را طبق منشور جهانی حقوق بشر و با تفکر فمنیستی تدوین کرد این تفکر فمنیستی باید نه تنها از طریق وضع قوانین بلکه از طریق فرهنگ سازی در جامعه بعنوان یک اصل پزیرفته شود.  بنابراین افکار فمنیستی باید در تمام ارگان های اموزشی و پرورشی تدریس شود.

 برنامه عملی سوسیال دموکرات ها برای ارتقاء زنان در جامعه

۱. تدوین قانون اساسی جدید با نگاه فمنیستی.

۲. تدوین قوانینی که نگهداری از بچه و اقوام مریض، کار به حساب آید و شامل بازنشستگی شود.

۳. غیر قانونی کردن خرید سکس.

۴. غیر قانونی کردن ازدواج کودکان.

۵. حق داشتن مرخصی دوران زایمان و تقسیم مرخصی دوران زایمان بین زن و مرد.

۶. قانونی کردن سقط جنین با اجازه زن و نیزبا در نظر گرفتن حقوق انسانی جنین.( مرز سنی جنین را پزشکان تعین خواهند کرد).

۷. ایجاد شرکت های غیر انتفاعی توسط دولت شهری به منظور ایجاد کار برای زنان خانه دار با سطح سواد کم.

۸. احداث خانه سالمندان که گذشته ازاینکه در ایجاد رفاه و استقلال شخصیتی سالمندان نقش دارد در آزاد سازی نیروی کار زنان نیز نقش ایفا میکند.

۹. امکان دسترسی همه مادران به مهد کودک.

۱۰. فرهنگ سازی در زمینه تقسیم عادلانه کارخانه داری بین زن ومرد.

۱۱. تقویت سازمان های زنان در شهر و روستا.

۱۲. پی گیری وضعیت استخدامی زنان، دستمزد آن ها و همچنین سطح شغلی آن ها درادارات.

پی گیری توسط ارگان رهبری – سیاسی ارگان اجرایی مربوطه، صورت می گیرد.

در زمینه چگونگی ایجاد کار برای قشر های مختلف زنان مفصللاً در مقاله « برنامه سوسیال دمکرات ها برای کار » صحبت شده است.

 اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟

در تمام گزارشاتی که ارگان های اجرایی در سطوح دولت مرکزی و دولت استانی و دولت شهری به پارلمان های مربوطه ارائه می شود وضعیت زنان در پهنه های مشخص گزارش شود.

ثریا ندیم پور

2019-10-17