سوسیال دموکراسی مقالات و کتابها

سوسیال دموکراسی نوشته‌ی لِین کِنورثی

سوسیال دموکراسی-سوسیال دموکراسی نوشته‌ی لِین کِنورثی

اهداف اصلی‌ای که سوسیال دموکراسی در تلاش برای تحقق بخشیدنشان است و باعث تمایز آن از سایر کاپیتالیسم‌هایی که عملاً وجود دارند می‌شود امنیت اقتصادی، برابری (نابرابری کم) فرصت‌ها و رفاه جمعی است. بهتر است دسته‌ی دیگری هم به این لیست اضافه شود: برابری اقتصادی (نابرابری درآمد کم یا نسبتاً کم)، آموزش، اشتغال، دولت خوب، سلامت، مسکن و امنیت. دموکراسی‌های اجتماعی‌ای که .عملاً وجود دارند به دسته‌ی دوم هم توجه دارند، اما لزوماً گرایشی مشخص یا راهکاری برای دستیابی به آنها ندارند.