دیدگاه ها مقالات شما

استبداد بی ساختاری: نوشته جورین فریمن

استبداد بی ساختاری

نوشته جورین فریمن
پیشگفتار مترجم

اصول ساختار دموکراتیک  توسط جو فریمن در “استبداد بی ساختار بودن” تعریف شد که برای اولین بار در سال۱۹۷۰  مطرح شد در تئوری های شبکه قدرت، به ویژه آنهایی که یک سلسله مراتب فرماندهی واحد را به چالش می کشیدند، تأثیرگذار بود. این تأثیر عمده ای در نظریه دموکراسی مشارکتی، تصمیم گیری اجماعی و خرد جمعی داشت. در شرایط حاضر در جنبشهای ایران به طور وسیعی از بی ساختاری سخن میرود. امید که ترجمه این مقاله در انسجام کنونی اپوزیسیون تأثیرگذار باشد.

لطفا برای خواندن بر روی ستبداد بی ساختاربودن کلیک کنید.

ناهید امیری