Editorial Picks زنان

مبارزه علیه تمایزهای طبقاتی، مبارزه برای حقوق زنان و علیه نژادپرستی

چالش طبقه‌ ، مبارزه برای حقوق زنان و علیه نژادپرستی

زنان سوسیال دموکراتیک سوئد

جامعه‌ی ما ساختاری اساساً مردسالارانه دارد که مردان در آن به‌عنوان یک گروه در جایگاهی بالاتر از زنان به‌عنوان یک گروه قرار داده شده‌اند. مردان قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری نسبت به زنان دارند. این امر تا حدی در این واقعیت بیان شده است که مردان پول بیشتری در می‌آورند و مسئولیت‌های کمتری در خانه بر عهده می‌گیرند. خشونت، ظلم و تبعیض مردان علیه زنان مشکلات اجتماعی‌ای هستند که زنان را محدود می‌کنند

  ادامهمبارزه علیه تمایزهای طبقاتی، مبارزه برای حقوق زنان و علیه نژادپرستی