Editorial Picks بیانیه ها

 به مناسبت پایان موفقیت آمیز دادگاه حمید نوری

 به مناسبت پایان موفقیت آمیز دادگاه حمید نوریکانون سوسیال دموکراتهای ایران اعلام میدارد که مفتخر است، تا بدین وسیله قدردانی و سپاس خود را از زحمات تمامی دست اندر کاران ، چه از هموطنانی که در دستگیری حمید نوری و یا به عنوان شاهد و یا به عنوان شرکت کننده در تمامی مراحل دادخواهی و محاکمه این جنایتکار و مزدور رژیم اسلامی شرکت داشته اند ابراز بنماید .
از همان ابتدای این محاکمه ، کانون سوسیال دمکراسی ایران سعی بر آن داشت ، تا با آگاهی خود از روند دادخواهی، از دردها و زجرها و جنایت تحمیل شده بر تمامی خانواده ها و این فعالین سیاسی ، که قربانی این رفتار وحشیانه رژیم بوده اند ، خود را شریک غم و درد آنها بداند .
به نیکی میدانیم که نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی، در سرکوب و ایجاد خفقان، هیچ حد و مرزی را نمیشناسد. آنان برای در هم شکستن اراده تمامی مبارزین راه آزادی و دموکراسی، به هر جنایتی که برایشان ممکن دست خواهند زد.
اگر محاکمه حمید نوری، یکی از جنایتکاران و مهره های ماشین اعدام و شکنجه رژیم در سوئد، به انجام نمیرسید و اگر اراده و پشتکار جمعی از بازماندگان دهه شصت نبود، مطمئنا این روند دادرسی برای حمید نوری برگزار نمیشد؟
بدون حضور شاهدان عینی در دادگاه و بیان شکنجه هایی که بر آنها رفته بود و بدون حمایت حاضران در دادگاه و حمایت تمامی مخالفان رژیم و پشتیبانی آنان در بیرون از دادگاه که بسیار دلگرم کننده برای بانیان این محاکمه بود ، مسلما انجام امری بدین مهمی نمی توانست براحتی امکان پذیر باشد.
ما از تمامی تلاشتان در پیشبرد جلسات دادگاه سپاسگزاری مینماییم و تمامی زحمات و مشکلاتی را که برای رسیدن به این مهم متحمل شدید را قدردانی مینماییم .
البته در این میان ، هستند کسانی که منافعشان در بودن رژیم است و از هر تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی کوتاهی نمی کنند تا بتوانند سرپوشی باشند بر واقعیت روش تبهکارانه رژیم و با ناچیز شمردن پیروزی های فرزندان شایسته ایران این حرکات شایسته را به حاشیه برانند .
این اولین بار نیست که رژیم ایران، از فرزندان مبارز و دربند همانند احمدرضا جلالی به عنوان مهره های تعویض و برای نجات مزدارانش امثال حمید نوری (عباسی) استفاده میکند، عملی است بسیار نا شایست و بدور از کلیه شوئنات انسانی و همچنان بسیار بیرحمانه و جنایتی است آشکار از طرف رژیم جمهوری اسلامی بر فرزندان ایران.
از آنجاییکه ما بر باور “نه به هر گونه اعدام “ به هر دلیلی میباشیم ، حکم صادر شده برای احمدرضا جلالی را محکوم کرده و از کلیه سازمانهای حقوق بشری در خواهانیم که برای حمایت از درخواست لغو این اعدام به ما بپیوندند .
ما خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شرکای او را ، مسئول تمامی فقر و فساد، بیکاری، نابودی منابع طبیعی ایران و همچنین منابع انسانی و ملی مان میدانیم و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بدون هیچ قید و شرطی میباشیم.
ایران و مردمانش را دریابیم ، تا این نظام ضدانسانی و ضدملی پابرجاست، ایران و ایرانی هرگز روی آرامش، رفاه، توسعه و عدالت را بخود نخواهد دید.
کانون سوسیال دموکراتهای ایران

2022/05/5