Editorial Picks بیانیه ها

!بیانیه سوسیال دموکراسی برای ایران: صدای قهرمانان در بند نظام جمهوری اسلامی باشید

صدای قهرمانان در بند نظام جمهوری اسلامی باشید!

همانگونه که در خبر آمده است، شش زندانی سیاسی در دفاع از جان دیگر زندانیان، که جانشان در خطر است، دست به اعتصاب غذای خشک زده اند. اعصتابی که اگر ادامه پیدا کند، جان و سلامت شان در خطر جدی خواهد بود.

شاهد بودیم که نظام و بیداد گران جمهوری اسلامی چگونه بکتاش آبتین را به قتل رساند. این شش قهرمان؛ حمید حاج ، صادق امیدی، جعفر کاشانی، پیمان پورداد، محمود علی نقی، مهدی درینی، و علی اصغر حسنی‌راد، که در بند جنایتکاران و سرکوبگران جمهوری اسلامی اسیرند، در اعتراض به قتل‎های “خاموش”، رفتار و عملکردهای ضدانسانی و ضدملی زندانبان جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا خشک زده اند.

اعتصاب غذا، اخرین حربه یک زندانی در بند است و این حربه را وقتی بکار میبرند که امیدشان به یاس نزدیک شده باشد!

آنان این آخرین ابزار مبارزه و اعتراض را با دقت و اندیشه بسیار انتخاب کرده اند تا به استبداد خشن و بیدادگر نشان دهند از ددمنشی و شکنجه های روحی و جسمی آنان نه می‎هراسند و نه سر زیر میآورند

وظیفه تمامی انسانهای آزاده و انساندوستان است تا به این شش قهرمانان در بند اطمینان دهند که در کنار و همراه آنان هستند و برای آزادی و حفظ جان آنان از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.

ما به همراه تمامی انساندوستان و آنانی که به عدالت اجتماعی و آزادی باورمند هستند، درخواست داریم که اعتصاب غذای خود را بشکنید و در مقابل بیدادگران  و زندانبان تبهکار جمهوری اسلامی با سربلندی تمام بایستند. شما قهرمانان و مشعل داران راه آزادی هستید و مردم و جنبش آزادی خواه مردم ایران به شما نیاز بسیار دارد.

نهاد سوسیال دموکراسی برای ایران

۲۴ /دی ماه/ ۱۴۰۰ برابر با ۱۴/ژانویه/۲۰۲۲