اسناد درباره ما

!در باره ما

2020-09-02

هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

ما جمعی از کنشگران سیاسی بر این باوریم که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تنها راه دستیابی به آزادی، استقلال، جدایی دین و تفکرات مطلقگرایانه ازنهادهای حکومتی، عدالت اجتماعی و رفاه همگانی است.

از نظر ما بدون وجود آزادی و دموکراسی ایجاد چنین سیستم رفاهی و نتیجتا رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران غیر ممکن است.

از نگر ما، در پی صد و ده سال که از جنبش و انقلاب مشروطیت می گذرد، دستیابی به جامعه ای مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی همچنان مهمترین خواست مردمان ایران می باشد. دستیابی به دموکراسی گام اول برای ورود به دنیای مدرن و پیشرفت اجتماعی می باشد.

به باور ما، در نبود کانون یک جنبش قوی و فعال سوسیال دموکراسی، جنبش آزادیخواهی و عدالت طلبی ایرانی در تنگنا قرار داشته و هر بار در بیراهه ای به نابودی کشیده شده است.

ما بر این باور هستیم که ایجاد حکومتی که بر پایه ارزش های بنیانی سوسیال دموکراسی یعنی دموکراسی، آزادی، برابری و همبستگی باشد باعث از بین رفتن فقر اقتصادی وفرهنگی همچنین موجب از بین رفتن  تبعیضات اتنیکی و جنسیتی خواهد شد.

تجربه تمام مبارزات نشان داده است که تشکل یکی از پایه های مهم پیروزی در مبارزه است. وجود تشکل نه تنها از نظر پیشبرد هدفهای جنبش های مردمی مهم است بلکه از نظر تعمیق بخشیدن به نظرات همدیگر و نیز تدوین یک استراتژی و یا برنامه مشخص مشترک نیز حائز اهمیت است. در همین راستا ما به ضرورت تشکل سوسیال دموکرات ها برای شناساندن و معرفی ارزش های بنیایی این سیستم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران هستیم.

ما با بررسی مشاهدات و مطالعاتی که تاکنون به انجام رسیده است، به این نتیجه رسیده ایم که شرط لازم برای بارور کردن جنبشهای رهای بخش از استبداد و گذار از جمهوری اسلامی،  ائتلاف ملی میان کنشگران و نیروهای دموکرات و سوسیال دمکرات می باشد. این ائتلاف ملی میتواند بر مبنای گذار از جمهوری اسلامی، برقرای دمکراسی و آزادی فعالیت احزاب دموکرات، رسیدن به سیستم سیاسی پارلمانتاریسم غیر متمرکز، رفع تبعیضات و برابری جنسیتی صورت گیرد.

تحقق ارزشهای سوسیال دموکراسی برای ریشه کن کردن فقر اقتصادی و فرهنگی و توانمند ساختن شهرواندان در شکوفا سازی استعدادها و مدیریت کشور از مهمترین مسئولیتهای این تفکر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در کنار این تعهد و مسئولیت، لازم است، سوسیال دموکرات‎ها بر پایه واقعیتها و نیاز جامعه مدرن برای دوران گذار و پس از نظام اسلامی در مسیر یک نظام پارلمانتاریستی ـ غیر متمرکز دموکراتیک به تدوین و ارائه برنامه خود بپردازند.

بر پایه برداشتی که پیشتر آمد، تارنمای “سوسیال دموکراسی برای ایران”، سامانه‎ی است برای انتشار مباحث و نظرات سوسیال دموکرات‎های ایران، تا عموم مردم ایران از آنها بهرمند شوند.

برای رسیدن به اهدامان که همانا رفاه، آزادی و دادگری در ایران مان است، باید از هم اکنون سازمان یابیم.

سوسیال دموکراسی برای ایران