اسناد درباره ما

ما که هستیم؟

هوادران سوسیا ل دموکراسی برای ایران                                                                    2020-09-02م

برای پیشرفت پایدار کشور از نظر اقتصادی، سیاسی ‌و اجتماعی وجود ازادی و دموکراسی اساسی ترین نقش را ایفا می کند. که این بدون گذار کامل از جمهوری اسلامی میسر نیست. وجود دموکراسی به تک تک شهروندان امکان  این را میدهد که در تعیین مسیر زندگی خود و اینده منطقه ای که در ان زندگی میکنند و بطور کلی کشورشان نقش تعیین کننده داشته باشند.

“سوسیال دموکراسی برای ایران” بر مبنای ارزشهای بنیادین سوسیال دموکراسی که در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فرد در جامعه و جامعه نسبت به فرد است، تاسیس شده است. امید است با پیروزی مردم ایران و تلاشهای سوسیال دموکراتها، آزادی، دموکراسی، همبستگی، رفاه و دادگری در ایران بصورت پایدار برقرار گردد.

چارچوب باورمندی گروه سوسیال دموکراسی برای ایران-

1) ما به کرامت انسانی باورمندیم و بر این باوریم که هر شهروند ایرانی باید از امکانات تغذیه سالم، حق مسکن، حق درمان، حق کار و حق تحصیل رایگان برخوردار باشد.  تمام شهروندان بدون در نظر گرفتن، دین، عقاید، رنگ پوست، تعلقات اتنیکی، زبان و گرایشات جنسی در مقابل قانون یکسانند و بطور برابر از تمام امکانات جامعه بهره مند شوند.

2) ما پاسدار و خواستار یکپارچگی و استقلال سیاسی کشورمان میباشیم.

3) ما، به جدائی دین و تفکر مطلق گرایانه از نهادهای حکومتی باورمندیم و در جهت تحقق آن فعالانه تلاش خواهیم کرد.

4) ما خواهان بنیان سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیسیونهای الحاقی آن در قانون اساسی هستیم.

5) ما خواهان برچیدن کامل جمهوری اسلامی هستیم.

6) ما بر این باوریم که نظام سیاسی آینده کشور را مردم انتخاب خواهند کرد. دموکراسی از نظر ما یعنی تضمین بلا منازع برابری حقوقی کامل همه شهروندان ایران در همه عرصه ها و فارغ از تفاوتهای عقیدتی، جنسیتی و اتنیکی در تعیین سرنوشت خود. نظام سیاسی برقرار شده بر اساس اصول دموکراسی، “انتخابات آزاد و منصفانه” بر طبق بیانیه بین المجالس 1994 پاریس، نظامی است دموکراتیک و ملی.

7) ما خواهان برابری جنسیتی و تضمین مشارکت کامل زنان برای رهبری و در تمام ارگانهای تصمیم گیری و اجرایی هستیم.

8) ما باورمندیم که آزادی بیان محدودیتی نداشته و خواهان آزادی و دموکراسی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی تشکل ها، اعتصابات و تظاهرات هستیم.

9) ما بر توسعه و حفظ محیط زیست تاکید داشته و خواهان توقف بهره برداری غیر مسئولانه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در کشورمان هستیم.

10) الویت اولیه ما حفاظت و حراست از منافع ملی ایران است و در همین چارچوب و راستا باور به صلح و دوستی و تعامل و مدارا با بقیه کشورها، با حفظ احترام متقابل به استقلال یکدیگر، میباشیم.

11) ما خواهان لغو مجازات اعدام هستیم.

به امید تشکل گسترده سوسیال دموکراسی خواهان در ایران