اسناد درباره ما

!چارچوب باورنامه ما

2020-09-10         

هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

چارچوب باورنامه

برای پیشرفت یک کشور از نظر اقتصادی، سیاسی ‌و اجتماعی و امکان تعیین مسیر زندگی و رشد و شکوفایی برای شهروندان، وجود آزادی و دموکراسی اساسی ترین نقش را ایفا می کنند. برای رسیدن به این هدفهای عالی، نخستین قدم گذار کامل از جمهوری اسلامی خواهد بود.

اهداف ما:

1-ما خواهان  برقراری آزادی و دموکراسی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی تشکل ها، آزادی بیان، حق اعتصاب و تظاهرات در کشور هستیم.

2- تمام شهروندان بدون در نظر گرفتن، دین، عقاید، رنگ پوست، تعلقات اتنیکی، زبان، گرایشات جنسی و سنی در مقابل قانون و در قانون یکسان بوده و تمامی شهروندان بطور یکسان از تمام امکانات جامعه بهرمند میباشند.

3- رفاه عمومی و امکان بهرمندی از بهداشت، درمان، آموزش و پرورش بصورت رایگان برای تمام شهروندان میباید فراهم گردد.

4- جدا سازی دین از نهادهای حکومتی

5- برقراری و شناخت برابری جنسیتی و تضمین مشارکت کامل زنان برای رهبری و در تمام سطوح تصمیم گیری و اجرایی فراهم گردد.

6- پاسداری از یکپارچگی و استقلال سیاسی کشور

برای رسیدن به اهداف فوق

الف- برای گذار کامل از جمهوری اسلامی و رسیدن به بستر یک نظام دمکراتیک ملی، ما آماده مشارکت در یک جبهه/ائتلاف/کنگره ملی برای سرنگونی هستیم.

ب- تدوین قانون اساسی مبتنی با ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه میثاق های الحاقی توسط نمایندگان منتخب مردم که در انتخاباتی ازاد و بر اساس بیانیه بین المجالس 1994 پاریس برگزیده میشوند تا حقوق شهروندان نسبت به جامعه و جامعه نسبت به آنان تبیین و تضمین گردد.

ج- ایجاد ساختار پارلمانتاریستی غیر متمرکز برای اداره کشور.

د- انتخاب شکل حکومت آینده ایران، توسط مردم در یک رفراندوم تعیین میگردد.